«

»

Maj 29 2019

Marian Sadzikowski

Zebranie Sprawozdawcze UKS przy SP 8 Chrzanów 5.06.2019 16.30

W dniu 5.06.2019 o godzinie 16.30 (16.45 drugi termin) w Klubie Szachowym w Chrzanowie ul. Szpitalna 1 odbędzie się
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków UKS SP 8 Chrzanów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności UKS SP 8 Chrzanów w roku 2018.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
8. Wolne wnioski. Komunikaty. Wystąpienie gości.

CZCIONKA
ZMIANA KOLORU