«

»

Sty 04 2020

Marian Sadzikowski

Stypendyści Szachowej Akademii Chess in Chrzanow. Kalendarz imprez 2020.

Stypendyści Szachowej Akademii Chess in Chrzanow 2019.

Stypendyści SzACHinCh

Kalendarz Imprez objętych punktację Szachowej Akademii Chess in Chrzanow 2020

kalendarz 2020

Regulamin

Prawa członka:
11. Członkom Klubu Sportowego Chess in Chrzanow przysługują następujące uprawnienia z tytułu członkostwa w Klubie:
a) Udział w finałach Mistrzostw Polski – nieodpłatnie w ramach składki
b) Udział w ligach, rozgrywkach drużynowych – nieodpłatnie w ramach składki
c) Otrzymanie strojów i sprzętu sportowego
d) Korzystanie z opieki i obsługi w czasie zawodów szachowych
e) Ponoszenie opłat rankingowych i klasyfikacyjnych oraz otrzymywanie zniżek opłat startowych w zawodach organizowanych
przez Klub
f) Prawo otrzymywania stypendium Szachowej Akademii Chess in Chrzanow – nieodpłatnie w ramach składki.
Stypendium:
12. Stypendium przyznawane będzie w formie kwartalnych środków na aktywność szachową.
13. Przyznanie stypendiów będzie odbywać się w miesiącu styczeń i będzie obowiązywało w 2,3,4 kwartale roku.
Rozliczenia stypendiów będzie prowadziło biuro KS Chess in Chrzanow ul. Szpitalna 1 , od 1 kwietna bieżącego roku.
14. Zasady obliczania wysokości stypendium w okresie pomiaru 01.01.- 31.12. :
1) pkt z turniejów wskazanych przez klub x 1 ( za miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników lub dyplomu)
2) pkt z turniejów mistrzostw Małopolski x 2 ( miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników lub dyplomu)
3) pkt z turniejów mistrzostw Polski x 4 (dodatkowo miejsca 1-3 x 5, miejsca 4-6 x 3, miejsca 7-16 x 2)

4) dodatkowe 5 pkt za udział w turnieju wskazanym przez organizatora.
15. Stypendium obliczone na podstawie wyników w turniejach w roku kalendarzowym rozliczane będzie kwartalnie. Zawodnik otrzyma ¼
kwoty na początku każdego kwartału do wykorzystania na aktywność szachową. Kwoty z kolejnych okresów można łączyć.
Przyznane środki należy wykorzystać i rozliczyć do 31 grudnia 2020 roku.
16. Podstawą rozliczenia przyznanego stypendium jest prawidłowo wystawiona faktura, rachunek na klub sportowy. Faktura może
być indywidualna lub zbiorowa z opisem.
17. Minimalna kwota kwartalna stypendium to 100 zł (400 zł całość stosunku rocznym) lub motywujące 50 i 100 zł.
18. Wysokość stypendium wynika z podzielenia kwoty budżetu rocznego na ten cel przez ilość punktów uzyskaną przez wszystkich uczestników a
następnie pomnożenia przez punkty uczestnika.
Obowiązki uczestnika:
19. Członek Szachowej Akademii Chess in Chrzanow (w skrócie ,,SZACH”) ma obowiązek reprezentować na zawodach klub w
przekazanych mu strojach sportowych lub poprzez inne formy np. gadżety, proporczyki, odznaki, materiały reklamowe itp.
20. Od chwili otrzymania przez członka ostatniego dofinansowania w ramach SZACH przez następne 12 miesięcy zmiana barw
klubowych bez zgody Zarządu UKS przy SP 8 Chrzanów jest niemożliwa. W razie złamania tego zakazu członek jest obowiązany
do zwrotu całości otrzymanego w ramach SZACH dofinansowania w terminie 7 dni od dnia zmiany barw klubowych.
21. Zerwanie umowy przez zawodnika będącego uczestnikiem SZACH będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych
dofinansowań oraz środków poniesionych na szkolenie, obsługę zawodnika w okresie 12 miesięcy wstecz.
22. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trenera ma prawo zawiesić wypłatę dofinansowania w ramach SZACH z przyczyn
dla niego ważnych i uzasadnionych, w szczególności postępowania zawodnika sprzecznego z interesem i dobrem klubu.

CZCIONKA
ZMIANA KOLORU