«

»

Wrz 10 2018

avatar

Stypendium Szachowej Akademii Chess in Chrzanow

Program Szachowej Akademii Chess in Chrzanow pod patronatem

GM Daniela Sadzikowskiego

Zawarta na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem UKS przy SP 8 Chrzanów i KS Chess in Chrzanow
z dnia 28.08.2018 roku.
Warunki:
1.Składka obowiązkowa podstawowa miesięczna członka w UKS przy SP 8 Chrzanów: 12 razy w roku w wysokości po 60 zł miesięcznie. Składka płatna jest gotówką lub przelewem na rachunek bankowy ING o nr 54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 w terminie do 15 dnia każdego miesiąca udziału w programie stypendialnym. *
Składki Chess in Chrzanow:

Prawa członka:
11. Członkom Klubu Sportowego Chess in Chrzanow przysługują następujące uprawnienia z tytułu członkostwa w Klubie:
a) Udział w finałach Mistrzostw Polski – nieodpłatnie w ramach składki
b) Udział w ligach, rozgrywkach drużynowych – nieodpłatnie w ramach składki
c) Otrzymanie strojów i sprzętu sportowego
d) Korzystanie z opieki i obsługi w czasie zawodów szachowych
e) Ponoszenie opłat rankingowych i klasyfikacyjnych oraz otrzymywanie zniżek opłat startowych w zawodach organizowanych przez Klub
f) Prawo otrzymywania stypendium Szachowej Akademii Chess in Chrzanow – nieodpłatnie w ramach składki.
Stypendium:
12. Stypendium przyznawane będzie w formie kwartalnych środków na aktywność szachową.
13. Przyznanie stypendiów będzie odbywać się w miesiącu styczeń 2019 roku i będzie obowiązywało w 4 kolejnych kwartałach. Rozliczenia stypendiów będzie prowadziło biuro KS Chess in Chrzanow ul. Szpitalna 1.
14. Zasady obliczania wysokości stypendium w okresie pomiaru 01.01.2018-31.12.2018:
1) pkt z turniejów wskazanych przez klub x 1 ( za miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników lub dyplomu)
2) pkt z turniejów mistrzostw Małopolski x 2 ( miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników lub dyplomu)
3) pkt z turniejów mistrzostw Polski x 4 (dodatkowo miejsca 1-3 x 5, miejsca 4-6 x 3, miejsca 7-16 x 2)
15. Stypendium obliczone na podstawie wyników w turniejach w 2018 rok rozliczane będzie kwartalnie. Zawodnik otrzyma ¼ kwoty na początku każdego kwartału do wykorzystania na aktywność szachową. Kwoty z kolejnych okresów można łączyć. Przyznane środki należy wykorzystać i rozliczyć do 31 grudnia 2019 roku.
16. Podstawą rozliczenia przyznanego stypendium jest prawidłowo wystawiona faktura, rachunek na klub sportowy. Faktura może być indywidualna lub zbiorowa z opisem.
17. Minimalna kwota kwartalna stypendium to 100 zł (400 zł całość stosunku rocznym).
18. Wysokość stypendium wynika z podzielenia kwoty 15 tys. zł przez ilość punktów uzyskaną przez wszystkich uczestników a następnie pomnożenia przez punkty uczestnika.
Obowiązki uczestnika:
19. Członek Szachowej Akademii Chess in Chrzanow (w skrócie ,,SZACH”) ma obowiązek reprezentować na zawodach klub w przekazanych mu strojach sportowych lub poprzez inne formy np. gadżety, proporczyki, odznaki, materiały reklamowe itp.
20. Od chwili otrzymania przez członka ostatniego dofinansowania w ramach SZACH przez następne 12 miesięcy zmiana barw klubowych bez zgody Zarządu UKS przy SP 8 Chrzanów jest niemożliwa. W razie złamania tego zakazu członek jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego w ramach SZACH dofinansowania w terminie 7 dni od dnia zmiany barw klubowych.
21. Zerwanie umowy przez zawodnika będącego uczestnikiem SZACH będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych dofinansowań oraz środków poniesionych na szkolenie, obsługę zawodnika w okresie 12 miesięcy wstecz.
22. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trenera ma prawo zawiesić wypłatę dofinansowania w ramach SZACH z przyczyn dla niego ważnych i uzasadnionych, w szczególności postępowania zawodnika sprzecznego z interesem i dobrem klubu.

 

CZCIONKA
ZMIANA KOLORU