«

»

Maj 21 2018

avatar

5 VI 2018 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS przy SP 8 Chrzanów.

W związku z upływem kadencji zarządu i przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2017 rok Zarząd zaprasza członków UKS przy SP 8 Chrzanów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 5 VI 2018 roku.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W CHRZANOWIE
Zarząd UKS przy SP 8 Chrzanów zawiadamia członków stowarzyszenia, iż 05 czerwca o godz. 18:00 – I termin (18:15 – II termin) w sali przy ul. Szpitalna 1 w Chrzanowie I piętro odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym planowanym porządkiem i regulaminem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie Regulaminu Obrad.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad
7. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 oraz okres od 1 stycznia do 5 czerwca 2018 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy.
12.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
13. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia.
14. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .
15. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
16.Ukonstytuowanie się wybranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
17. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
18. Zamknięcie obrad.

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
CZŁONKÓW UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W CHRZANOWIE
W DNIU 05 CZERWIEC 2018 r.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków UKS przy SP 8 Chrzanów obraduje na podstawie aktualnego Statutu .

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU
1. Zarząd stowarzyszenia informuje Członków Stowarzyszenia o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.ukssp8.zs1- chrzanow.pl oraz poprzez umieszczenie powyższych informacji na tablicy ogłoszeń w SP 8 Chrzanów – szatnia i ul. Szpitalna 1.
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą
1. z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.
2. z głosem doradczym – Wspierający oraz zaproszeni goście.

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
1. WZ odbywa się 05 czerwca o godz. 18:00 – I termin (18:15 – II termin) w Chrzanowie w sali ul. Szpitala 1 I piętro.
2. Obrady WZ otwiera Prezes Stowarzyszenia.
3. Do kierowania pracami WZ na wniosek Prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:
a) kieruje obradami WZ,
b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,
c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,
d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,
e) zarządza głosowanie.
4.Na wniosek Prezesa powołuje się Protokolanta obrad.
5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad.
6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA
1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób.
2. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.
3. Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.
4. Zadania Komisji :
a] Mandatowo-Skrutacyjna – stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,
b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.
V. Udział w dyskusji.
a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji,
b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,
c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

VI. ZASADY WYBORÓW
1. Zarząd liczy 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przysługuje Członkom Zwyczajnym WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ewentualnym krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.
4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje statut stowarzyszenia i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie tajne lub jawne (przez złożenie kart do urny wyborczej).
6. O sposobie głosowania decyzje podejmuje WZ zwykłą większością głosów po przez głosowanie.
7. W przypadku podjęcia decyzji o głosowaniu tajnym Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu powinny liczyć poszczególne organa władzy stowarzyszenia lub mniej.
8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
9. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.
10. Głos uważa się również za nieważny jeśli na karcie głosowania zakreślonych zostanie więcej osób niż liczy wybierany dany organ władzy stowarzyszenia.
11. Głosowanie odbywa się poprzez postawienia znaku „X” przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania.
12. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka.

VII. INNE USTALENIA
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga
Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chrzanowie.
2. Przebieg zebrania jest protokołowany.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant Walnego Zebrania.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes
Małgorzata Pieczara

 

 

CZCIONKA
ZMIANA KOLORU